Missie

Twee pijlers: sociaal en ontwikkeling

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub wil onze club maximaal inzetten op de jeugd. De jeugdafdeling dient de club een herkenbaar imago te bezorgen.

De hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een continue doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1ste ploeg mogelijk wordt.

“Het streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers in te passen bij de senioren.”

Doelstellingen

Elke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past.

Het streven is om elke speler/speelster met voldoende inzet en die op regelmatige basis de trainingen frequenteert, op seizoenbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden (als club streven we ernaar dat elke jeugdspeler 50% van de speelminuten krijgt en dit over vier wedstrijden gezien).

Voor de opvolging hiervan beschikt de club over een intern databasemanagementsysteem waarin de wedstrijdminuten van elke speler/speelster, evenals de aanwezigheden op training, door de trainer verplicht moeten worden geregistreerd.

De jeugdopleiding naar een nog hoger niveau tillen.

 

Een educatieve voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne.

Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies, …). Eén niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we op deze manier onze jeugdspelers ook trachten op te leiden tot een “goed” supporter van het eerste elftal en daarnaast te stimuleren tot ‘vrijwilliger’ binnen de clubs.

Getalenteerde spelers bij onze club houden.

Indien getalenteerde spelers zich kunnen verbeteren door over te gaan naar interprovinciaal of elite-voetbal zullen we dit constructief ondersteunen. Dit vanuit de filosofie dat we op deze manier de relatie met de betreffende speler en ouders optimaal houden. Een terugkeer blijft op deze manier mogelijk. We blijven ook bij spelers die vertrekken om zich sportief te verbeteren inzetten op de relatie met onze club.

Een lange termijn relatie met de jeugdspelers uitbouwen.

Dat kan zorgen voor een vlottere doorstroming naar de eerste ploeg en een grotere clubtrouw.

Een 2de provinciale ploeg uitbouwen.

En de U21 en de veteranen behouden, zodat iedereen kan blijven verder spelen en functioneren in de club van zijn hart. 

Afspraken

De club wil de jeugdafdeling een vooraanstaande rol toedelen en hiervoor alle mogelijke middelen geven. Concreet betekent dit dat we werken met een gesloten enveloppe voor de seniorenwerking dit wordt vastgelegd in de maande november seizoen. Het jeugdbudget wordt tevens in deze periode opgemaakt maar dit betreft een begroting. Dit budget kan steeds uitgebreid worden in functie van noodwendigheden: aantrekken van extra trainers in de periode van oktober owv instroom in uit de actie van de stad Hasselt “September gratis sportmaand”.

De club besteedt de nodige aandacht aan de ethische waarden en normen die nodig zijn om verantwoord in club en samenleving te functioneren.

Realisatie

Bovenstaande wordt gerealiseerd door een gedegen opleiding:

optimale ontplooiingskansen aan haar jeugdspelers aanbieden door gekwalificeerde trainers en een kwaliteitsvolle infrastructuur.

 • door te spelen met 1 elftal per leeftijdscategorie in de provinciale reeks
 • door het spelen met 1 of meer elftallen in de gewestelijke reeks
 • opleiden en bijscholen van en werken met gekwalificeerde trainers
 • bijscholen van bestuurders
 • bijscholen afgevaardigden
 • relevante informatie geven aan ouders
 • gebruik maken van moderne media en website
 • instellen van een specifieke trainingen voor bepaalde leeftijden, met accent op techniek en coördinatie
 • alle spelersgroepen, behalve de debutantjes, trainen minimaal 2 x per week; de trainingen worden geleid door voor de betreffende leeftijdsgroep gekwalificeerde trainers

Daarnaast worden allerhande nevenactiviteiten georganiseerd met de bedoeling spelers te binden aan de clubs zoals:

 • vakantietrainingen en kampen
 • clash
 • jeugdtornooi
 • buitenlandse reizen
 • eetdagen
 • profdagen
 • demotrainingen op regelmatige basis en voor aanvang wedstrijd 1ste elftal jeugdvoorstelling
 • sinterklaasviering
 • kerstbijeenkomsten,…