MISSIE FC TORPEDO HASSELT

Twee peilers: sociaal en opleiding

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub, wil de club een jeugdafdeling uitbouwen en in stand houden, zodanig dat de jeugdafdeling de club een herkenbaar imago bezorgt waarvan het jeugdvoetbal een essentieel onderdeel uitmaakt.

De hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun aanwezige talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een continue doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1e ploeg mogelijk wordt.

Streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers inpassen in de senioren.

Doelstellingen:

De clubgaatuit vandevolgende doelstellingen:

1e:We willen élke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past! Het streven is om elke speler/speelster met voldoende inzet en die op regelmatige basis de trainingen frequenteert, op seizoenbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden (als club streven we ernaar dat elke jeugdspeler 50% van de speelminuten krijgt en dit over vier wedstrijden gezien). Voor de opvolging hiervan beschikt de club over een intern databasemanagementsysteem waarin de wedstrijdminuten van elke speler/speelster, evenals de aanwezigheden op training, door de trainer verplicht (contractueel bepaald!) moeten worden geregistreerd.

2e:We willen dejeugdopleiding naar een hoger niveau tillen.

3e:Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winsten en verlies).

4e: Wewillenookde betergetalenteerdespelersbijonze clubshouden.

Eénnietonbelangrijkaspecthierbijisdatweop deze manieronze jeugdspelersooktrachtenop te leidentoteen“goed” supportervanheteerste elftalendaarnaastte stimulerentot‘vrijwilliger’ binnende clubs.

5e: We willen een lange termijn relatie met de jeugdspelers uitbouwen. Dat kan zorgen voor een vlottere doorstroming naar de eerste ploeg en een grotere clubtrouw.

6e: We willen de Gewestelijke reserven en Veteranen behouden voor de minder getalenteerde spelers, zodat ze in hun eigen club verder kunnen spelen en functioneren.

Afspraken:

Hetrealiserenvandeze doelstellingenvertaaltzichin:

-         De clubwil de jeugdafdelingeenvooraanstaanderoltoedelenen hiervoor alle mogelijke middelengeven.

-         De clubbesteedtde nodige aandachtaandeethischewaardenennormendienodigzijnom verantwoordinclub en samenlevingte functioneren.

Realisatie:

Bovenstaande wordtgerealiseerddooreengedegenopleiding:

-        metoptimale ontplooiingskansenaanhaarjeugdspelersdoorgekwalificeerde trainersenkwaliteitsvolle infrastructuur aante bieden

-        doorte spelenmet1elftalperleeftijdscategorie inde provincialereeks

-        daarnaastdoorhetspelenmet1of meerelftalleninde gewestelijkereeks

-        opleidenenbijscholenvan,werkenmetgekwalificeerde trainers

-        bijscholenvanbestuurders

-        bijscholenafgevaardigden

-        relevante informatie gevenaanouders

-        metgebruikmakingvan moderne mediaenwebsite

-         instellen vaneen specifieke trainingenvoorbepaalde leeftijden,metaccentop technieken coördinatie

-         allespelersgroepen,behalvede debutantjes,trainenminimaal2xperweek;de trainingenwordengeleiddoorvoorde betreffende leeftijdsgroep gekwalificeerde trainers

          Daarnaastwordenallerhandenevenactiviteitengeorganiseerdmetde bedoelingspelerste bindenaande clubszoals:

-                     vakantietrainingen en kampen

-                     clash

-                     JeugdTornooi

-                     buitenlandse reizen

-                     eetdagen

-                     profdagen

-                     demotrainingen op regelmatige basis en voor aanvang wedstrijd 1ste elftal

-                     jeugdvoorstelling

-                     sinterklaasviering

-                     kerstbijeenkomsten,…

VISIE FC TORPEDO HASSELT

Opleidingsvisie

Deze visie is voornamelijk gebaseerd op twee belangrijke peilers:

FUN en FORMATION

1. FUN

Voetbal spelen = FUN!
Zorg voor een sfeer waarin de spelers uitgedaagd worden om steeds hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen en verliezen!

GEEN DRUK NAAR RESULTAAT, OPLEIDING BLIJVEN NASTREVEN

 

MEER VOETBAL, MEER SPELEN en MEER SPELINZICHT

Pedagogische aanpak = Het kindstaat centraal.

 • Zorg voor een goede ontvangst!
 • Geef evenveel aandacht aan ELK kind!
 • Zorg voor een goede groepssfeer!
  • Sta op ieder moment klaar!
 • De trainingen zijn er voor de kinderen, niet voor de trainer opleider?) die zich wil profileren!
  • Hou rekening met de psychologische kenmerken van iedere speler!

FUNalsfundament voorde opleiding

Een sfeer van plezierig bezig zijn verhoogt het zelfvertrouwen en de prestatie, het moet fijn zijn om te komen voetballen

Dit bereikt men slechts indien volgende voorwaarden vervult zijn:

 • iedere jeugdspeler speelt voetbal;
  • iedere jeugdspeler komt veel aan de bal;
  • iedere jeugdspeler krijgt veel scoringskansen;
 • iedere jeugdspeler mag vrij spelen (geen beperkingen door verplichte opdrachten);
  • iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach.

Techniektrainingen moetenindeoefenstof die we aanbiedenterugte vindenzijn.

2. FORMATION

Algemeen

We willenattractief combinatievoetbalspelen.Dat doenwe bijvoorkeurop de helft vande tegenstanderdoorvooruitte verdedigenendruknaarvorente zetten.

Op latere leeftijdstrevenwe ernaarom op eenzohoogmogelijkniveau te voetballen,waarFUN enPRESTATIE samengaan.Onseinddoeliszoveelmogelijkspelers latendoorstromennaarde SENIORS. Niet iedere speler komt hiervoor in aanmerking, maar zij hebben dan toch kunnen genieten van een degelijke opleiding en een stevige basis om zo van grote waarde te kunnen zijn voor een eventuele andere club

Inonsleerplanzijnde doelstellingenperleeftijdsgroep uitgewerkt. (zie JBP)

Het “FORMATION”aspect. – EDUCATION

-         Hetdoelgerichte leerprocesstart vanaf 7à8jaar.Vanaf dezeleeftijdmoet menveelaandachtbestedenaan het ontdekken van de bal(coördinatie), korte passing, elementaire regels voor het samebspel,hetaanleren, verbeterenenhetautomatiserenvanbasistechniekenen–tactiekeninwedstrijdechte omstandigheden,losvan spelsystemenencollectieveopdrachten.Basistrainingenontdekken!

-        Vanaf12jaardenktde jeugdspelerabstracterenkanhij/zijcollectieveopdrachtentoteengoedeinde brengen.Vanaf deze leeftijdmoet menaandachtbestedenhoe eenspelerzichindividueelmaximaal kanontwikkelenbinneneen bepaaldspelconcept. Opbouwtrainingenlerendoorspele

-        Vanaf 14 jaar teamwork, omschakelen balbezit – balverlies en andersom; beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen, wedstrijdtrainingenoptimale prestatie

ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie.

We kiezen voor attractief combinatievoetbal. Bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.

Daarbij passen termen als aanvallend en attractief voetbal, direct spel en combinatiespel, totaalvoetbal en pressievoetbal. In defensief opzicht kiezen we voor een 4 mans achterlijn en zonevoetbal.

Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn voetbalintelligentie: hij leert beter het spel lezen en neemt sneller en beter de juiste beslissing in balbezit en balverlies. Op die manier vormen we intelligente spelers die het zonevoetbal beheersen, wat het uiteindelijke doel van de opleiding inhoudt.

Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies.

F.C. Torpedo kiest bij de jeugd voor het systeem 1-4-3-3gebaseerdop zonevoetbal

Principes: basistaken per positie in het elftal en dit inbalverliesenbalbezit.

Vanaf U13 dienen meer spelsystemen gekend te zijn zoals 1-4-4-2 – 1-3-4-3,...(maar we starten altijd in 1-4-3-3).

De meisjesgenietendezelfde jeugdopleidingalsdejongens tothun14jaar(U15).

Danvolgtereenevaluatie watbetreftdoorstromingnaareen DAMESCLUBof eenextrajaartje spelenbijonzeknapen, c.q.scholieren.

Waarom zonevoetbal?

Verbeteren van:

 1. ohet lezen van de verschillende spelsituaties
 2. obevorderen “decision making proces (juiste keuzes leren maken)
 3. ohet durven initiatief nemen
 4. ohet communicatievermogen
 5. ohet concentratievermogen
 6. ohet collectief spel (offensief en defensief)
 7. ohet niveau van de technische uitvoering


Argumenten:

 1. ozorgt voor een evenwichtige verdeling van de inspanningen onder alle spelers over de volledige wedstrijd
 2. ostimuleert de creativiteit, lef en polyvalente van de jeugdspeler
 3. oleert de speler optimaal te functioneren in balbezit, balverlies en bij omschakeling het flankspel en driehoekspelwordt bevorderd

Planning = leerplan

Dit plan bevat haalbare activiteiten in functie van de individuele mogelijkheden van elke speler. Deze activiteiten integreren alle technische, fysische, tactische en mentale technieken die noodzakelijk zijn om de vooropgestelde spelsituaties tot een goed einde te brengen.

Methode = MIM (wedstrijdvormen)

Het middel om het doel te helpen verwezenlijken. Reële wedstrijdsituaties (matchforms (M)) afgewisseld met vereenvoudigde oefeningen (Intermediate forms (I)) vormen de MIM-methode. Hierbij wordt naast het gebruik van tussenvormen, vnl. aandacht besteed aan wedstrijdvormen. Dit zijn trainingsvormen die een kopie zijn van de wedstrijd en het “voetbal spelen” duidelijk beklemtonen.(progressieve methode of zandlopermethode).