MEDISCH PLAN ENAANPAK EN BLESSUREPREVENTIE

Bij FC TORPEDO trachten we op verschillende vlakken aan blessurepreventie te doen. Natuurlijk zijn een aantal afspraken en regels te volgen om zodoende een optimaal herstel te bereiken. Vandaar staan we nauw in contact met onze clubdokter; kiné(verzorger) en EHBO-coördinator. Op afspraak en/of in noodgevallen kan elke Jeugdspeler hier een beroep op doen.

Blessurepreventie begint bij jezelf : jij voelt je eigen lichaam het best aan, forceer niets, want dat leidt enkel tot langdurige kwetsuren. Zowel voeding, gezond sporten, fysieke in orde zijn en ook andere factoren bepalen de gevoeligheid van blessures Spreek je dokter, verzorger,… aan over je problemen, zodat deze aangepaste oefenstof voor jou kan geven. Ook de club wil investeren in het goed begeleiden van zijn spelers. Terreinen en materiaal worden dagelijks onderhouden. Voor sommige kwetsuren of aandoeningen moet je de arts (sportdokter) raadplegen. Loop niet te lang rond met iets, want wat nu acuut is, wordt snel een chronisch letsel.

Heb je een kwetsuur, dan volg je volgend stappenplan :

 • Ik verwittig mijn trainer.
 • Ik spreek de clubdokter of dokter naar keuze aan.
 • Zolang ik onder het toezicht van een behandelende arts/kiné(verzorger) sta, is er geen sprake van dat ik meetrain / wedstrijden speel.
 • De behandelende arts/kiné(verzorger)) zal in eerste instantie de club verwittigen bij OK om trainingen/wedstrijden te hervatten. Pas dan wordt ik als speler hiervan op de hoogte gebracht. Dit teneinde mogelijke conflictsituaties te vermijden (garanderen van objectiviteit).
 • Bij de hervatting zal in onderling overleg met de technische staf/EHBO-coördinator worden beslist aan welke intensiteit ik weer kan trainen (mogelijks dient in eerste instantie een opgelegd programma te worden gevolgd / individueel trainen behoort dan tot de mogelijkheid).
 • Indien ik voldoende hersteld ben en geen last meer ondervind, sluit ik opnieuw aan bij de groep

De meest juiste ‘thermometer’ ben jij zelf : jij voelt je eigen lichaam.

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL?

 • Een formulier ‘aangifte van ongeval’ vragen aan uw afgevaardigde of GC Club.
 • Dit formulier aan de achterzijde (medisch getuigschrift) laten invullen door de behandelende geneesheer. Zeer belangrijk : indien een behandeling bij de kinesist nodig is, moet die door de dokter worden voorgeschreven en ook vermeld worden (+ aantal beurten) op het aangifteformulier. Een eventuele verlenging van de kine moet voorafgaandelijk door de bond worden goedgekeurd, hiervoor is weer een medisch voorschrift binnen te brengen. Indien de sportinactiviteit de 14 dagen (= 2 weekends niet spelen) niet overschrijdt, worden de kosten van de kiné niet terugbetaald.
 • De ingevulde ongevalsaangifte, samen met een kleefvignet van uw ziekenfonds, binnen 10 dagen na het ongeval (≠ 10 dagen na doktersvisite) bezorgen aan de gerechtigde correspondent, Dubois Jean.
 • Na genezing, een genezingsattest laten invullen door de geneesheer, en dit ook bezorgen aan Jean Dubois. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit, is normaal gedekt door de verzekering.
 • De terugbetaling van de kosten geschied als volgt: de speler betaalt de arts, de speler gaat naar zijn ziekenfonds, de afrekening van de geneeskundige verstrekkingen en kopie van prestaties kinesist (data !) wordt bezorgd aan Jean Dubois, vervolgens wordt de terugbetaling (= betaald bedrag – vrijstelling) uitgevoerd.

Voor verdere en meer informatie kunt u steeds terecht bij onze G.C. Jean Dubois.

MEDISCHE RICJHTLIJNEN: INFORMATIE IN GEVAL VAN BLESSURES, ONGEVALLEN ENZ.

Richtlijnenvoor hoe te handelenbijblessures

 • Het invullen van een ongevallen formulier
 • Overzicht huisartsen in Hasselt
 • Korte EHBO voor afgevaardigden
 • Voorlichting over voeding

Jeugdspelersdienenbijhetoplopenvaneenblessure tijdenstrainingof matchaltijdde trainerof afgevaardigde inte lichten.Dezegeveninformatie overde gangvanzakenwatte doenbijeenblessure.

De afgevaardigdeheefteenongevallenformulierengeeftdatindien medische behandelinggewenstisaande jeugdspeler.

De afgevaardigdekenthetgebruikenafhandelingvaneenongevallenformulier.

Ditinstructieformulierstaatookteralgemeneinformatie op de website vande jeugdopleiding: www.torpedohasselt.be

Inmeerernstige gevallenwaarmedischehulp noodzakelijkis,zorgtdeafgevaardigde en/of traineralof niet viaeen aanwezigbestuurslidvande club dateendokterof de ambulance vanhetdichtstbijzijndeziekenhuiswordt gewaarschuwd.

Deze adressenmettelefoonnummersstaanindezemap vermeld.

In ieder geval brengt de trainer of afgevaardigde de ouders van de situatie op de hoogte.

Blessureswordenbijdejeugdspelersdoorgaansnietindeclubbehandeld.Dejeugdspelerswendenzichnaardeartsvan hunkeuze,meestalde huisarts.De adressenstaanindezeinstructie map vermeld.

Alleeninspecifiekegevallenkunnendekinesitherapeut(en)vande clubbehandelen.

Binnenhet mogelijke zalde traineraandachtbestedenaanpreventie vanblessuresenoverbelastingverschijnselen.In iedergevalzorgthijvoorelke trainingen matchvooreencorrecte opwarming.Hijstimuleerthetgebruikvanstretchen. Elke afgevaardigde heefteenbasisEHBO-kitje. Deze instructie zalsteedsterinzage liggenop de clubvoorspelers,ouders,trainersof begeleiders. Bovendienzalhetop de website terinzagezijn.Verderbesteedtde clubaandachtaan opleidingvantrainersenafgevaardigdenvandeelftallenzodatookdaarprimaireverzorgende handelingenverricht kunnenworden,horende bijde beginselenvanEHBO.

Om hygiënischeredenenzalerenkelnoggedronkenwordenuitwegwerpbekers!Niet metde monduitde flesdrinken. Erzullenwegwerpbekersterbeschikkingzijnbijzowelthuis- alsuitwedstrijden.

Iedereenisvrijom zijneigendorstlessermee te brengen. Bijjeugdwedstrijdenzullende tapingenenbandagesalleenbijhoge uitzonderingwordenaangelegd.Eenjeugdspeler speelt pasweereenmatchalshijvoldoende genezenisengenezenisverklaard.

Medische Staf

EHBO:                                    Natascha Leisner (Verpleegkunde)

                                               Pietelbeekstraat 184, 3500 Hasselt - 0495/362073

                                               Ann Brouckmans - 0474/427706

CLUBARTS:                          Dr. Orye Guy

                                               Singelbeekstraat 101, 3500 Hasselt

                                               011/28 56 89 - 0475/64 80 45

VERZORGER:                        Mr. Louis Timmers
Roverstraat 75, 3511 Kuringen

0497/44 98 29 - 011/87 16 67

SPOEDDIENST:                    Virga Jesse, Stadsomvaart 11, 3500 hasselt – 011/30 81 11

EHBO-COORDINATOR:       Eric Decoutere – 0473/13 70 01

Noodnummers


A
mbulance/ Medischespoeddienst enbrandweer          100

Politie                                                                                    101                 
www.polfed-fedpol.be/

RodeKruis Vlaanderen                                                       105                 
www.rodekruis.be/

Ambulancevervoer endringendehulpverlening, 24uur op24bereikbaar

TeleOnthaal                                                                         106                 
www.tele-onthaal.be/

Levensmoeilijkheden,pratenisde eerste stap

ChildFocus                                                                          110

Europees centrum dat actieve steunbiedt bijopsporingvanvermiste kinderen.Helpt seksuele uitbuitingvan minderjarigenbestrijden.

Antigifcentrum                                                                     070/24 52 45
www.poisoncentre.be/

Geneesherenverlenen24uur op24advies eninformatie bijintoxicaties

Brandwondencentrum                                                       016/34 87 50

24uur op24bereikbaar

Civielebescherming                                                           03/653 24 22

Verleent hulpbijrampenenzware schadegevallen

Europees noodoproepnummer                                          112

Ziekenhuizen:

Virga   Jessa  Ziekenhuis      Hasselt                                                         
www.jessazh.be/

CampusVirgaJesseHasselt                                                011/30 81 11

CampusSalvatorHasselt                                                      011/28 91 11

CampusSt.-Ursula Herk-de-Stad                                         013/55 17 11

UZ Leuven                                                                             016/33 22 11  
www.uzleuven.be/

AZ VUB                                                                                 02/477 55 80  
www

UZ Antwerpen                                                                       03/821 30 00  
www.uza.be/

UZ Gent                                                                                 09/332 21 11  
www.uzgent.be/

ZiekenhuisOost-LimburgGenk                                             089/32 50 50  
www".zol.be/

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik                                 089/50 92 00  
www.zmk.be

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt                           011/82 60 00  
www.mznl.be/

BLESSUREBEHANDELINGSPLAN EN INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN NEEN ONGEVALFORMULIER VOOR HET INVULLLEN VAN EEN ONGEVALFORMULIER

 • Wanneer men een kwetsuur oploopt tijdens wedstrijden of trainingen dient men steeds een “aangifte van ongeval” in te vullen.Deze formulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat vanelke club.Ookje afgevaardigde kanhetbijzichhebben!
 • Hetdeelmedischgetuigschriftdient mente lateninvullendoorde behandelende geneesheer. Vergeetzeker niet- indiennodig- hetaantalzittingenvankinesitherapie telateninvullen.Alsmenditnietlaat invullen,moetde secretarisvanje club - alshettochnodigzou zijn- bijde bondweerenkele stappendoorlopenom de behandelingen terugbetaaldte krijgen.Bestop voorhandeenaantal behandelingenlateninvullendatniette laagligt.
 • Inleverendoejealtijdbijde secretaris vanje club! De secretaris zaldande nodige stappendoenen verdereuitleggevenaande betrokkene. Niet vergeten eenziekenkassticker vandebetrokken speler meetebrengen!!!!
 • Ookbelangrijkom wetenisdatalsermaareenof tweedoktersbezoekennodigzijnom dekwetsuurte laten genezen,mendeze bestnietaangeeft.De KBVBrekentdossierskostenaandie hogerliggenalshetremgeldvandeze doktersbezoeken.
 • Alvorensmenterugbegintte trainenof te voetballendient meneenattestvangenezingte laten invullendoor de behandelendegeneesheer.Ditattestiste verkrijgenbijdesecretaris.
 • De rekeningendiemenkrijgtdient mente betalen!!!Verschilstaatlatenopmakendoorziekenfondsendeze inleverenbijsecretarisalsde kwetsuurgenezenisen menterugmagbeginnentrainenenvoetballen.
 • Secretarisstuurtallesdoornaarde KBVBenalshetgeldop de rekeningvandeclubstaatwordthet doorgestortop de rekeningvande betrokkene.
 • Wanneer terug voetballen? Zonder schriftelijke toelating van de behandelende arts of kinesist zullen we de herstelde speler niet toelaten tot deelnameaan trainingen en wedstrijden.

Secretaris Torpedo

Jean Dubois, tel 0472/446.533

Jeandubois@telenet.be

EHBO-INSTRUCTIES BIJ SPORTLETSELS

Hieronderstaaneenaantal basisprincipes beschrevenwaarvanwe verwachtendatallejeugdopleidersen afgevaardigdendezekennen.

Algemeen

De eerste stap bijeenblessurezal bijnasteedsgevormdwordendoorhetgekende RICE-principe.RICEiseen letterwoordvooreenaantalhandelingendie je best doetbijverstuikingen,kneuzingen,spier- of peesverrekkingen. Opmerking:jepastde RICE-regelnooittoe bijspierkrampen!

 • R - REST: rust.

Sportniet verdernadatje bv.je enkelverstuikte.

 • 2.I - ICE: ijs

Vuleenzakmetijsblokjes,ofneem eenColdpack,wikkeldeze ineenhanddoekenhou ditop de bezeerde plaats gedurendeeen10-talminuutjes.De eerste 2dagennogregelmatigherhalen.

 • 3.C - COMPRESSION: druk

Drukop hetletselom zwellingtegente gaan;Bijeenenkelverstuikingkanje bv.eenschoenaandoen.Letwelop:het isnietde bedoelingom de bloedtoevoeraf te sluiten.Krijgthetslachtoffertintelingenof eenkloppendgevoelinde tenen,danspanthette hard.

 • 4.E - ELEVATION: hoogstand

Hou hetgekwetste lidmaathoger,liefsthogerdanhethart.Bijeenenkelverstuikinglaatjede persoonplatop de rug liggen,enlegje hetonderbeenop eenstoel(knie gebogen).

 

Instructies per typeblessure

Bloedneus

Een bloeding in één of beide neusgaten als gevolg van een neusletsel.

Behandeling

Controleer eerst de vorm en de stand van de neus, want het neusbeentje kan gebroken zijn. Indien dit het geval is, moet de speler zo snel mogelijk naar het ziekenhuis worden gebracht.

Ziet het er niet zo erg uit, houd dan het hoofd lichtjes voorover gebogen en knijp de neusvleugels onderaan de neus gedurende 1 minuut dicht tegen het neustussenschot. Laar daarna de neus langzaam en voorzichtig los. Als de neus opnieuw begint te bloeden, moet de speler in kwestie eens krachtig z’n neus snuiten alvorens de procedure wordt herhaald.

Lukt het na 3 pogingen nog niet, dan wordt aangeraden om een arts te raadplegen.

Blauwenagel

Een bloeduitstorting onder de nagel als gevolg van een weefselbeschadiging door een hard voorwerp op de nagel.

Behandeling

De getroffen nagel moet met een boortje of een gloeiende einde van een paperclip worden aangeprikt om het bloed af te voeren. Vervolgens moet het worden ontsmet (isobetadine, jodium) en moet een drukverband worden aangelegd met tape of pleister om de nagel nog te redden.

Schaafwonden

De oppervlakkige huid is afgeschuurd als gevolg van bv. een sliding.

Behandeling

Om het ontstaan van infecties tegen te gaan, moet de wonde direct worden schoongemaakt. Dit kan het beste worden gedaan met stromend water of een proper doekje. Na het reinigen moet een ontsmettingsmiddel (isobetadine, jodium,…) worden aangebracht op en rond de wonde. Om het genezingsproces in de meest gunstige omstandigheden te laten verlopen, wordt de wonde het best blootgesteld aan de lucht. Bij het dragen van kledingstukken moet de wonde echter wel worden afgedekt met een pleister of een steriel gaasje om zodoende infectie te voorkomen.

Merk je dat de wonde niet proper te krijgen is en het gevaar op ontsteking is groot, raadpleeg dan een arts.

Voorkomen

Het dragen van beschermende kleding of het insmeren van de meest kwetsbare plaatsen met een laagje vaseline kan de kans op schaafwonden kleiner maken.

Blaren

Een opstapeling van vocht tussen de bovenste huidlaag en de onderhuid als gevolg van een overmatige wrijving en druk, met name bij de hielen, de tenen en de bal van de voet, waardoor de 2 huidlagen ten opzichte van elkaar gaan verschuiven

Behandeling

Een blaar kan beter niet worden doorgeprikt, maar als het niet anders kan, dan volg je best volgende procedure:

 1. 1.Breng een ontsmettingsmiddel (jodium, isobetadine,…) aan op de blaar en de huid eromheen.
 2. 2.Steriliseer een naad (bv. in een vlam houden) en prik de blaar aan de rad door op twee tegenover elkaar gelegen plaatsen.
 3. 3.Druk met een steriel gaasje of wattenstokje het vocht vanuit het midden van de blaar naar buiten.
 4. 4.Druppel wat ontsmettingsmiddel door de opening in de blaar en druk de blaar opnieuw leeg.
 5. 5.Breng nogmaals ontsmettingsmiddel aan op en rond de blaar en dek de blaar droog en steriel af met een gaasje of een pleister en indien nodig kan een laagje “second skin” worden aangebracht.

Als de blaar zich op de voet onder een dikke eeltlaag bevindt, dan raadpleeg je best een arts of pedicure.

Voorkomen

Bij vrees voor blaarvorming (nieuw schoeisel, keiharde ondergrond,…) kan je de binnenkant van de schoen of voet(kous) insmeren met vaseline of talkpoeder om wrijving tegen te gaan.

Een blaar die nog geen hinder geeft tijdens de training of wedstrijd dek je beter af met strookjes pleister of tape. Op die manier kan die blaar op vrij korte tijd uitdrogen.

De keuze van een goed passend schoeisel en het eerst inlopen van nieuw schoeisel kan blaren helpen voorkomen.

Snijwonden

Een snee in de huid als gevolg van bv. een ruwe nop.

Behandeling

Bij oppervlakkige snijwonden is alleen de huid beschadigd en komt het er dus op aan om zo vlug mogelijk de wonde proper te maken en te ontsmetten (isobetadine of jodium) en vervolgens af te dekken met een gaaspleister of hechtpleister.

Bij grotere en diepere wonden kunnen onderliggende bloedvaten, zenuwbanen of spierpeesweefsel zijn beschadigd. In dergelijke gevallen moeten die behandeld worden door een arts.

Kneuzingen

Een bloeduitstorting in de huid en/of de onderliggende weefsels als gevolg van weefselbeschadiging door een hard voorwerp tegen het lichaam (bv. een knie op het dijbeen, een trap tegen de schenen,…).

Symptomen:

1.         Meestal kortdurende pijn ter plaatse.

2.         Een zwelling als gevolg van een bloeduitstorting.

3.         Een blauwachtige verkleuring na verloop van tijd.

Behandeling

Bij lichte blessures is het verstandig het beschadigde weefsel af te koelen (een plastiekzak met ijsblokjes, de koude kraan, Coldpack of ijsspray) zodat de bloedvaten in dat deel van het lichaam samentrekken. Hierdoor neemt de bloedtoevoer af en zal een minder grote zwelling ontstaan. Daarnaast zorgt koeling voor pijnstilling.

Een lichte zwelling begint reeds na 48 uur af te nemen. Daarna moet de genezing worden gestimuleerd met een warme douche, een lichte ijsmassage of lichte belasting onder de pijngrens.

Bij een zwaarder letsel is alleen koelen ontoereikend en moet daarom het “RICE-principe” worden toegepast.

Om de ernst van een kneuzing vast te stellen, raadpleeg je best een arts. Een slechte behandeling kan namelijk leiden tot kalkafzetting in het spierweefsel met mogelijke blijvende functiebeperking tot gevolg.

Voorkomen

Kwetsbare lichaamsdelen kunnen worden beschermd met specifiek materiaal (scheenbeschermers).

Verstuikingen

Een uitrekking of scheuring van de gewrichtsbanden of aanhechting van het bot (zelfs tot de omringende spieren) als gevolg van een abnormale beweging. Bij voetballers is dat meestal de enkel of pols en vinger (doelman).

De symptomen kunnen zijn:

 1. 6.Een geringe en kortdurende pijn tot een hevige langdurige pijn.
 2. 7.Geen of minimale zwelling tot een sterke zwelling door een bloeduitstorting in en rondom het gewricht.
 3. 8.Geen of geringe functiestoornis tot volledige functieverlies.
 4. 9.Een lichte drukpijn op de getroffen gewrichtsband tot het horen van een krakend geluid of het waarnemen van een knappend gevoel.

Behandeling

Bij een lichte verstuiking volstaat een lichte koeling en het aanleggen van een drukverband.

Bij een ernstige verstuiking moet direct met de training of wedstrijd worden gestopt en is het verstandig een arts te raadplegen binnen de 24 uur.

Voorkomen

Versterkende oefeningen (kinesitherapeut) voor de spieren die een steunende functie hebben bij het gewricht helpen heel wat verstuikingen voorkomen.

Spelers die van nature slappe banden om hun enkelgewricht hebben, lopen een verhoogd risico en combineren best hun spierversterkende oefeningen met het dragen van enkelbandages tijdens de wedstrijd of training.

Spierkramp

Een spontane samentrekking van de spier als gevolg van:

 1. 1.Een lichte spierscheuring.
 2. 2.Te veel vocht- en zoutverlies (warm weer).
 3. 3.Doorbloedingsstoornissen (knellende bandages).
 4. 4.Gebrek aan fitheid van de spieren of van het hele lichaam (vermoeidheid).

Behandeling

 1. 1.Actief rekken van de verkrampte spier door de antagonist aan te spannen (tenen naar de neus en het aangedane been strekken).
 2. 2.Passief rekken door een medespeler of omstaander, maar dit moet heel voorzichtig gebeuren om vezelscheurtjeste voorkomen.

Voorkomen

 1. 1.Zorg voor een goede fitheid.
 2. 2.Draag de juiste (niet-knellende) kleding.
 3. 3.Controleer bandages op knellingen tijdens de opwarming.
 4. 4.Drink regelmatig bij een warme temperatuur.

Ernstigeblessures

Blessures die gepaard gaan met constante, hevige pijnen en/of waarbij wordt vastgesteld dat er volledig functieverlies is, moeten onmiddellijk behandeld worden door een arts.

Een aantal voorbeelden:

 1. 1.Ontwrichting
 2. 2.Slijmbeursbeschadiging
 3. 3.Spierscheur
 4. 4.Peesontsteking
 5. 5.Botbreuk
 6. 6.Kraakbeenaandoeningen
 7. 7.Meniscusbeschadiging.

PROCEDURE BIJ ERNSTIGE SPORTONGEVALLEN

Thuiswedstrijden

Indienaanwezigdemensen vanhet Rode Kruisersnel bijroepen,andersartswaarschuwen(zie lijst telefoonnummers). Alsde spelerniet uitzichzelfopstaat,hem nietgaanoptillenzonderextravoorzorg(zieEHBO).

Ouder is aanwezig

Na het advies van het Rode Kruis, c.q. arts beslist de ouder zelf over de stappen die verder genomenworden.

Ouder is niet aanwezig

 • De club volgt het advies van Het Rode Kruis dan wel arts op.
 • De ouder wordt onmiddellijk telefonisch op de hoogte gebracht.
 • De ouder beslist zelf of de speler afgevoerd wordt naar een spoeddienst.
 • De club tracht een familielid of andere verantwoordelijke te bereiken.
 • Lukt dit niet, dan volgt de club het advies van het Rode Kruis of arts op.
 • De kledij van de speler wordt in zijn sporttas gestopt en de afgevaardigde vergezelt de speler naar de spoeddienst.(eigen wagen).
 • Daar overhandigt hij de bezittingen van de speler en een ongevallenformulier van de KBVB aan de inmiddels aangekomen ouder(s).

Uitwedstrijden

We radendeouderssterkaanhunzoonbijuitwedstrijdente begeleiden.

Spelersdienietbegeleidwordendieneneigenlijkinhetbezitte zijnvanhunSIS-kaart. Afwezige oudersdragenerzorgvoortelefonischbereikbaarte zijn.

Verplaatsing met de bus

 • Indien de kwetsuur van die aard is dat de speler de wedstrijd moet staken, dan worden, bij afwezigheid, de ouders door de afgevaardigde op de hoogte gebracht. De ouders halen hun zoon bij terugkomst aan de club op en krijgen een ongevalformulier van de KBVB mee.
 • De ouders beslissen zelf of ze naar een spoeddienst gaan.
 • Vraag of de speler naar het ziekenhuis in Hasselt gebracht kan worden.
 • Zo niet worden de ouders / andere verantwoordelijke(n) op de hoogte gebracht. Zij zorgen voor het ophalen van hun zoon en de terugkeer van de ploegbegeleider / andere ouder die met hem meeging.
 • Indien de speler moet overnachten wordt door de ouders / andere verantwoordelijken de terugreis van de ploegbegeleider / andere ouder verzekerd.

Verplaatsing met de wagen

Eigenlijkwordtervande oudersverwachtdatze hunzoon,inonderlingeafspraakmetdeclub,naarde bestemming rijden.

Zonietzorgende ouders,inonderlingeafspraakmetde trainer/afgevaardigde,zelf voorvoldoende vervoer. Eenafwezige ouderdraagterzorgvoortelefonischbereikbaarte zijn.

Despelermoetonmiddellijknaar despoed

 • De afgevaardigde of een andere ouder gaat mee.
 • Kan de speler naar het ziekenhuis in Overpelt gebracht worden ?
 • De ouders worden verwittigd naar waar de speler vervoerd wordt.
 • Persoonlijke bezittingen van de speler worden in zijn sporttas meegegeven.
 • Indien de begeleider niet met eigen vervoer was, dan zorgen de ouders of andere verantwoordelijkenvoorde terugreis naarde club.

Despelerkannogterugnaardeclub

 • De ploegbegeleider brengt de ouders van het ongeval op de hoogte.
 • De ouders of andere verantwoordelijke(n) komen naar de club en beslissen zelf over de verdere medische stappen.
 • Indien men geen enkele verantwoordelijke kan bereiken, dan zal de afgevaardigde of een andere ouder de speler als nog naar een spoeddienst begeleiden.
 • Indien de begeleidende persoon geen eigen vervoer heeft, zorgen de ouders van de gekwetste spelervoorzijnterugkeer naarde club /zijnwagen.

Ongeval aangeven

Hetongevalaangifteformulierbestaat uit2luiken:voorzijdeenachterzijde

 • Naam en stamnummer van de club (blokletters)
 • Naam en voornaam gekwetste (blokletters)
 • Geboortedatum en adres
 • Kleefbriefje van het ziekenfonds
 • Datum en uur van het ongeval
 • In welke functie? (schrappen wat niet past)
 • Tijdens welke officiële wedstrijd?
 • Welke afdeling / reeks?
 • Tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd?
 • Tijdens welke training?
 • Op welk speelveld?
 • Omstandigheden van het ongeval,
 • Wie bracht de vrijwillige trap of slag toe? (geef naam en de club van de verantwoordelijke, indien deze door de scheidsrechter werd uitgesloten)
 • Indien het om een eigenlijke aanranding gaat:
 1. oschatting van de gebeurlijke stoffelijke schade?
 2. owerd er proces verbaal opgemaakt?
 3. owie maakte het op en op wiens verzoek?
 • Medisch getuigschrift in te vullendoorde behandelende geneesheer

Spoedopnameziekenhuis

Wanneeruzichaanmeldtopde dienstspoedongevallenvanhetziekenhuiswordtu onthaalddooreen verpleegkundige die:

 • Informeertnaardereden van uwbezoek
 • De ernst vanuwsituatie inschat
 • Menvraagtu volgende informatie: uwidentiteitskaart - uwSIS kaart- uwtelefoon-of GSM nummer- naam van uwhuisarts- verzekeringspapierenof ongevalaangifteformulier

Op de spoedopname zaludooreenspoedartsof assistentonderzochten/of behandeldworden.Eenaantalonderzoeken gebeurtop de spoedopname zelf (bloedafname,urineonderzoek,electrocardiogram,…).

Voorandere onderzoeken(CT-scan,echografie,RX,endoscopie,electro-encefalogram,…)moetu naarde polikliniek.

De artsheeftde resultatenvande onderzoekennodigalvorenseendefinitieve beslissingtotopname ofontslaggenomen kanworden.

Nahetonderzoekbespreektde artsmetu het verdere verloop.

U maghetziekenhuisverlaten.Huisartsof specialistbehandelen/begeleidenu verder.

Opnameinhet ziekenhuis.

Indienmoetwordenopgenomeninhetziekenhuis,kuntukiezenvooreenéén- of tweepersoonskamerof een gemeenschappelijkekamer.

Ontslag

VERGEET bijontslaguwidentiteitskaart,SIS-kaart,geprotocolleerde röntgenfoto’s,medicatievoorschriften, verzekeringsattesten,bewijzen voorschool ,werk,… NIET!!!

Na2weken

De gerechtelijkcorrespondent(G.C.) vandeclub ontvangt vande bondeengeneeskundig getuigschrift vanherstel, samenmethetdossiernummer.Ditgetuigschriftdientbijgenezingingevuldte wordendoorde geraadpleegde (club)arts of (club)kinesist.

Oudersbrengenditgetuigschriftsamenmetdenodige bewijsstukkenvoorde tussenkomst(o.a.het uittrekselvan tussenkomst vande mutualiteit) binnenop hetsecretariaat.

De club stuurthetdossiernaarde KBVB,dienstFSF (federaal solidariteitsfonds).

Pasnahet versturen vanhetgetuigschrift,wordthet verbodop spelenentrainenopgehevenm.a.w.eengeblesseerde spelermag–indieneendossiersportongevalwerdopgezet– pasopnieuwbeginnentrainenenspelenNADAT het getuigschrift vanherstelwerdopgestuurdnaarde KBVB.

Nadien

Hetbedragvande aanvaardetussenkomstwordtop de lopende rekeningvande club gestort.Nadateerst eenuittreksel vande tussenkomstaandegerechtelijkecorrespondent(G.C.) werdgestuurd.

De spelerontvangtditbedragdoormiddelvanoverschrijvingop de bankrekening.

HetFSFhoudtbijelkvoetbalongevalautomatischeenvastbedragaf vooradministratieve kosten.

Teonthouden

De kostenvande behandeling(dokter,kinesist,… )wordenslechtsterugbetaaldnatoestemmingvanhet FSF.Het formulier“aangifte vaneenongeval”moetwel binnende 14d(poststempelgeldt) wordenopgestuurd.

D.w.z.dat menditformulierbinnende8dagenaanonze G.C.moetbezorgen.

 • Bijhospitalisatie worden enkel de substantiële kosten terugbetaald.
 • Vraag bij de apotheker een duidelijke factuur (kasticket is niet voldoende !).
 • Hetisnuttigom steedsklevertjesvande mutualiteitof SISkaartbijdehandte hebben.
 • Formulieren “Aangifte voor een ongeval” zijn te verkrijgen op het secretariaat of bij jouw afgevaardigde