MISSIE

Twee pijlers: sociaal en ontwikkeling

Ingegeven door de overtuiging dat de jeugdopleiding een onmiskenbare pijler is in de structuur van een voetbalclub wil onze club maximaal inzetten op de jeugd. De jeugdafdeling dient de club een herkenbaar imago te bezorgen.

De hoofddoelstelling is jeugdspelers zodanig op te leiden en te begeleiden dat hun talenten optimaal ontwikkeld en benut worden, waardoor een continue doorstroming naar de senioren en bij voorkeur 1ste ploeg mogelijk wordt.

Het streefdoel is een grote groep eigen opgeleide jeugdspelers inpassen in de senioren.

Doelstellingen:

De club gaat uit van de volgende doelstellingen:

 1. We willen elke speler, ongeacht zijn talenten, elke week laten trainen en voetballen op een niveau dat bij hem of haar past. Het streven is om elke speler/speelster met voldoende inzet en die op regelmatige basis de trainingen frequenteert, op seizoenbasis minimaal 50% speelgelegenheid te bieden (als club streven we ernaar dat elke jeugdspeler 50% van de speelminuten krijgt en dit over vier wedstrijden gezien). Voor de opvolging hiervan beschikt de club over een intern databasemanagementsysteem waarin de wedstrijdminuten van elke speler/speelster, evenals de aanwezigheden op training, door de trainer verplicht moeten worden geregistreerd.

 2. We willen de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen.

 3. Educatief willen we een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat over waarden en normen, respectvolle bejegening, verantwoord omgaan met materialen en eigendommen van anderen en hygiëne. Er is aandacht voor de sociale vorming, (contacten met leeftijdsgenoten, omgaan met regels etc.) en aandacht voor de emotionele ontwikkeling (ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met winst en verlies, …). Eén niet onbelangrijk aspect hierbij is dat we op deze manier onze jeugdspelers ook trachten op te leiden tot een “goed” supporter van het eerste elftal en daarnaast te stimuleren tot ‘vrijwilliger’ binnen de clubs.

 4. We willen ook de beter getalenteerde spelers bij onze club houden. Indien getalenteerde spelers zich kunnen verbeteren zullen door over te gaan naar interprovinciaal of elite-voetbal zullen we dit constructief ondersteunen. Dit vanuit de filosofie dat we op deze manier de relatie met de betreffende speler en ouders optimaal houden. Een terugkeer blijft op deze manier mogelijk. We blijven ook bij spelers die vertrekken om zich sportief te verbeteren inzetten op de relatie met onze club.

 5. We willen een lange termijn relatie met de jeugdspelers uitbouwen. Dat kan zorgen voor een vlottere doorstroming naar de eerste ploeg en een grotere clubtrouw.

 6. We willen een lagere provinciale ploeg uitbouwen en de U21 en de veteranen behouden voor de minder getalenteerde spelers, zodat ze in hun eigen club verder kunnen spelen en functioneren.

Afspraken:

Het realiseren van deze doelstellingen vertaalt zich in:

 • De club wil de jeugdafdeling een vooraanstaande rol toedelen en hiervoor alle mogelijke middelen geven. Concreet betekent dit dat we werken met een gesloten enveloppe voor de seniorenwerking dit wordt vastgelegd in de maande november seizoen. Het jeugdbudget wordt tevens in deze periode opgemaakt maar dit betreft een begroting. Dit budget kan steeds uitgebreid worden in functie van noodwendigheden: aantrekken van extra trainers in de periode van oktober owv instroom in uit de actie van de stad Hasselt “September gratis sportmaand”.

 • De club besteedt de nodige aandacht aan de ethische waarden en normen die nodig zijn om verantwoord in club en samenleving te functioneren.

Realisatie:

Bovenstaande wordt gerealiseerd door een gedegen opleiding:

 • optimale ontplooiingskansen aan haar jeugdspelers aanbieden door gekwalificeerde trainers en een kwaliteitsvolle infrastructuur.
 • door te spelen met 1 elftal per leeftijdscategorie in de provinciale reeks
 • daarnaast door het spelen met 1 of meer elftallen in de gewestelijke reeks
 • opleiden en bijscholen van en werken met gekwalificeerde trainers
 • bijscholen van bestuurders
 • bijscholen afgevaardigden
 • relevante informatie geven aan ouders
 • gebruik maken van moderne media en website
 • instellen van een specifieke trainingen voor bepaalde leeftijden, met accent op techniek en coördinatie
 • alle spelersgroepen, behalve de debutantjes, trainen minimaal 2 x per week; de trainingen worden geleid door voor de betreffende leeftijdsgroep gekwalificeerde trainers

Daarnaast worden allerhande nevenactiviteiten georganiseerd met de bedoeling spelers te binden aan de clubs zoals:

 • vakantietrainingen en kampen
 • clash
 • JeugdTornooi
 • buitenlandse reizen
 • eetdagen
 • profdagen
 • demotrainingen op regelmatige basis en voor aanvang wedstrijd 1ste elftal
 • jeugdvoorstelling
 • sinterklaasviering
 • kerstbijeenkomsten,…

 

VISIE

FUN en FORMATION

1. FUN

Voetbal spelen = FUN!

Zorg voor een sfeer waarin de spelers uitgedaagd worden om steeds hun prestaties te verbeteren en leren om te gaan met winnen en verliezen!

GEEN DRUK NAAR RESULTAAT, OPLEIDING BLIJVEN NASTREVEN

MEER VOETBAL, MEER SPELEN en MEER SPELINZICHT

Pedagogische aanpak = Het kind staat centraal.

 • Zorg voor een goede ontvangst!
 • Geef evenveel aandacht aan ELK kind!
 • Zorg voor een goede groepssfeer!
 • Sta op ieder moment klaar!
 • De trainingen zijn er voor de kinderen, niet voor de trainer/opleider die zich wil profileren!
 • Hou rekening met de psychologische kenmerken van iedere speler!

FUN als fundament voor de opleiding

Sfeer van plezierig bezig zijn verhoogt het zelfvertrouwen en de prestatie. Het moet fijn zijn om te komen voetballen
Dit bereikt men slechts indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

 • iedere jeugdspeler speelt voetbal;
 • iedere jeugdspeler komt veel aan de bal;
 • iedere jeugdspeler krijgt veel scoringskansen;
 • iedere jeugdspeler mag vrij spelen (geen beperkingen door verplichte opdrachten);
 • iedere jeugdspeler wordt aangemoedigd door de coach;
 • Techniektrainingen moeten in de oefenstof die we aanbieden terug te vinden zijn.

2. FORMATION

Algemeen

We willen attractief combinatievoetbal spelen. Dat doen we bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.
Op latere leeftijd streven we ernaar om op een zo hoog mogelijk niveau te voetballen, waar FUN en PRESTATIE samengaan. Ons einddoel is zoveel mogelijk spelers laten doorstromen naar de SENIORS. Niet iedere speler komt hiervoor in aanmerking, maar zij hebben dan toch kunnen genieten van een degelijke opleiding en een stevige basis om zo van grote waarde te kunnen zijn voor een ander team binnen de club of eventueel een andere club

In ons leerplan zijn de doelstellingen per leeftijdsgroep uitgewerkt. (zie JBP)

Het “FORMATION” aspect. – EDUCATION

 • Het doelgerichte leerproces start vanaf 6 à 7 jaar. Vanaf deze leeftijd moet men veel aandacht besteden aan het ontdekken van de bal(coördinatie), korte passing, elementaire regels voor het samenspel, het aanleren, het verbeteren en het automatiseren van basistechnieken en –tactieken in wedstrijdechte omstandigheden, los van spelsystemen en collectieve opdrachten. Basistraining en ontdekken!
 • Vanaf 12 jaar denkt de jeugdspeler abstracter en kan hij/zij collectieve opdrachten tot een goed einde brengen. Vanaf deze leeftijd moet men aandacht besteden hoe een speler zich individueel maximaal kan ontwikkelen binnen een bepaald spelconcept. Opbouwtraining en leren door spelen
 • Vanaf 14 jaar teamwork, omschakelen balbezit – balverlies en andersom; beheersen van enkele spelsystemen en veldbezettingen, wedstrijdtraining en optimale prestatie

ZONEVOETBAL als opleidingsfilosofie.

We kiezen voor attractief combinatievoetbal. Bij voorkeur op de helft van de tegenstander door vooruit te verdedigen en druk naar voren te zetten.
Daarbij passen termen als aanvallend en attractief voetbal, direct spel en combinatiespel, totaalvoetbal en pressievoetbal. In defensief opzicht kiezen we voor een 4 mans achterlijn en zonevoetbal.
Door in zone te voetballen ontwikkelt de speler zijn voetbalintelligentie: hij leert beter het spel lezen en neemt sneller en beter de juiste beslissing in balbezit en balverlies. Op die manier vormen we intelligente spelers die het zonevoetbal beheersen, wat het uiteindelijke doel van de opleiding inhoudt.
Zonevoetbal staat tegenover individuele mandekking, het is een spelconcept en geen spelsysteem. Het omvat bepaalde principes in balbezit en in balverlies.

F.C. Torpedo kiest bij de jeugd voor het systeem 1-4-3-3 gebaseerd op zonevoetbal

Principes: basistaken per positie in het elftal en dit in balverlies en balbezit.

Vanaf U13 dienen meer spelsystemen gekend te zijn zoals 1-4-4-2 – 1-3-4-3 ... (maar we starten altijd in 1-4-3-3).

De meisjes genieten dezelfde jeugdopleiding als de jongens tot hun 14 jaar (U15).

Dan volgt er een evaluatie wat betreft doorstroming naar een DAMESCLUB of een extra jaartje spelen bij onze knapen, c.q. scholieren.

Waarom zonevoetbal?

 • het lezen van de verschillende spelsituaties
 • bevorderen “decision making proces” (juiste keuzes leren maken)
 • het durven initiatief nemen
 • het communicatievermogen
 • het concentratievermogen
 • het collectief spel (offensief en defensief)
 • het niveau van de technische uitvoering